Allmänna Villkor
Dessa villkor ("Avtalet") anger de allmänna villkoren för din användning av webbplatsen luceoluceo.com ("Webbplatsen" eller "Tjänsten") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (sammantaget "Tjänster"). Detta avtal är juridiskt bindande mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och Superluceo AB (som gör affärer som "Luceo", "vi", "oss" eller "vår"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte accepterar villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna.

Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Du bekräftar att detta avtal är ett avtal mellan dig och Luceo, även om det är elektroniskt och inte är fysiskt undertecknat av dig, och det styr din användning av webbplatsen och tjänsterna.

Integritetspolicy
Vi är angelägna om att skydda din integritet online. Se vår integritetspolicy för information om hur vi samlar in, använder, avslöjar och på annat sätt behandlar information om dig.

Allmänna villkor
Luceos produkter är inte läkemedel och är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom. Sök alltid råd från din hälsorådgivare innan du tar några växtbaserade, kosttillskott eller kosttillskott och med alla frågor du kan ha om ämnet.

Produkter till salu på denna sida innehåller 0 % THC, vilket även om det är lagligt i EU kanske inte är lagligt i alla länder. Det är ditt ansvar att se till att dessa produkter är lagliga i din jurisdiktion innan du beställer eller på annat sätt importerar dessa produkter. Vi förbehåller oss rätten att vägra/avbryta en beställning där vi har anledning att tro att produkten kanske inte är laglig på destinationen men Luceo ger inga garantier av något slag om lagligheten av produkterna i ditt område, kontrollera först.

Fakturering och betalningar
Du ska betala alla avgifter eller avgifter till ditt konto i enlighet med de avgifter, avgifter och faktureringsvillkor som gäller vid den tidpunkt då en avgift eller avgift ska betalas. Om, enligt vår bedömning, ditt köp utgör en högrisktransaktion kommer vi att kräva att du förser oss med en kopia av din giltiga myndighetsutfärdade fotolegitimation, och eventuellt en kopia av ett nyligen utfört kontoutdrag för det använda kredit- eller betalkortet för köpet. Vi förbehåller oss rätten att ändra produkter och produktpriser när som helst. Vi förbehåller oss också rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning.

Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes.

Informationens riktighet
Ibland kan det finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till kampanjer och erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information på webbplatsen eller tjänsterna är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbplatsen inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas på webbplatsen bör tas för att indikera att all information på webbplatsen eller tjänsterna har ändrats eller uppdaterats.

Länkar till andra resurser
Även om webbplatsen och tjänsterna kan länka till andra resurser (såsom webbplatser, mobilapplikationer etc.) innebär vi inte, direkt eller indirekt, något godkännande, associering, sponsring, stöd eller anslutning till någon länkad resurs, såvida inte det specifikt anges häri. Vissa av länkarna på webbplatsen kan vara "affiliate-länkar". Det betyder att om du klickar på länken och köper en vara kommer Luceo att få en affiliate-kommission.

Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudanden från några företag eller individer eller innehållet i deras resurser. Vi tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter, tjänster och innehåll från någon annan tredje part. Du bör noggrant granska de juridiska uttalandena och andra villkor för användning av alla resurser som du kommer åt via en länk på webbplatsen. Din länkning till andra resurser utanför webbplatsen sker på egen risk.

Förbjudna användningar
Utöver andra villkor som anges i avtalet är du förbjuden att använda webbplatsen och tjänsterna eller innehållet: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av webbplatsen och tjänsterna, produkter och tjänster från tredje part eller internet; (h) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (i) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (j) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på webbplatsen och tjänsterna, tredje parts produkter och tjänster eller internet.

Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av webbplatsen och tjänsterna för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Immateriella rättigheter
"Immateriella rättigheter" avser alla nuvarande och framtida rättigheter som tillerkänns genom lag, sedvanerätt eller egenkapital i eller i samband med upphovsrätt och närstående rättigheter, varumärken, mönster, patent, uppfinningar, goodwill och rätten att stämma för övergång, rättigheter till uppfinningar, nyttjanderätter och alla andra immateriella rättigheter, i varje fall registrerade eller oregistrerade och inklusive alla ansökningar och rättigheter att ansöka om och beviljas, rättigheter att kräva företräde från sådana rättigheter och alla liknande eller likvärdiga rättigheter eller former av skydd och alla andra resultat av intellektuell verksamhet som existerar eller kommer att existera nu eller i framtiden i någon del av världen.

Detta avtal överför inte till dig någon immateriell egendom som ägs av Luceo eller tredje part, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos Luceo. Alla varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Luceo eller dess licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen och tjänsterna kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen och tjänsterna ger dig ingen rätt eller licens att reproducera eller på annat sätt använda något av Luceo eller tredje parts varumärken.

Garantifriskrivning
Du samtycker till att sådan tjänst tillhandahålls på "i befintligt skick" och "som tillgänglig" och att din användning av webbplatsen och tjänsterna sker helt på egen risk. Vi frånsäger oss uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Vi lämnar inga garantier för att Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, eller att Tjänsten kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri; Vi lämnar inte heller några garantier för de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten eller för riktigheten eller tillförlitligheten av någon information som erhållits genom tjänsten eller att defekter i tjänsten kommer att korrigeras.

Du förstår och samtycker till att allt material och/eller data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsten görs efter eget gottfinnande och risk och att du kommer att vara ensam ansvarig för eventuell skada eller förlust av data som är ett resultat av nedladdningen av sådant material och/eller data. Vi lämnar inga garantier för några varor eller tjänster som köpts eller erhållits genom Tjänsten eller några transaktioner som ingåtts genom Tjänsten om inte annat anges. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från oss eller genom tjänsten ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer Luceo, dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer eller licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot någon person för indirekta, tillfälliga, speciella, straff-, täcknings- eller följdskador (inklusive , utan begränsning, skadestånd för förlorad vinst, intäkt, försäljning, goodwill, användning av innehåll, påverkan på verksamheten, affärsavbrott, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsmöjlighet) hur som helst orsakat, enligt någon teori om ansvar, inklusive, utan begränsning, kontrakt, skadestånd, garanti, brott mot lagstadgad skyldighet, vårdslöshet eller annat, även om den ansvariga parten har informerats om möjligheten till sådana skador eller kunde ha förutsett sådana skador.

I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer Luceos och dess dotterbolags, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivares sammanlagda ansvar för tjänsterna att begränsas till ett belopp som överstiger en dollar eller eventuella belopp som faktiskt betalas kontant av dig till Luceo under den föregående en månadsperioden före den första händelsen eller händelsen som gav upphov till sådant ansvar. Begränsningarna och undantagen gäller även om denna kompensation inte fullt ut kompenserar dig för eventuella förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte.

Skadeersättning
Du samtycker till att hålla Luceo och dess dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter, leverantörer och licensgivare skadeslösa från och mot alla ansvar, förluster, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår i samband med eller härrör från tredje part. parts anklagelser, anspråk, åtgärder, tvister eller krav som görs gällande mot någon av dem som ett resultat av eller relaterade till ditt innehåll, din användning av webbplatsen och tjänsterna eller något uppsåtligt försummelse från din sida.

Avskiljbarhet
Alla rättigheter och begränsningar i detta avtal kan utövas och ska vara tillämpliga och bindande endast i den mån de inte bryter mot några tillämpliga lagar och är avsedda att begränsas i den utsträckning som är nödvändig så att de inte kommer att göra detta avtal olagligt, ogiltigt eller omöjlig att genomföra. Om någon bestämmelse eller del av någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, är det parternas avsikt att de återstående bestämmelserna eller delarna därav ska utgöra deras avtal med avseende på innehållet i detta, och alla sådana återstående bestämmelser eller delar därav ska förbli i full kraft och verkan.

Tvistlösning
Bildandet, tolkningen och genomförandet av detta avtal och eventuella tvister som uppstår ur det ska styras av Sveriges materiella och processuella lagar utan hänsyn till dess regler om konflikter eller lagval och, i den mån det är tillämpligt, svensk lag. . Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för åtgärder relaterade till föremålet för detta ska vara domstolarna i Sverige, och du underkastar dig härmed den personliga jurisdiktionen för sådana domstolar. Du avsäger dig härmed all rätt till en juryrättegång i alla förfaranden som uppstår ur eller relaterade till detta avtal. Förenta nationernas konvention om avtal om internationella försäljningar av varor gäller inte detta avtal.

Uppdrag
Du får inte överlåta, återförsälja, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller delegera några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, utan vårt skriftliga medgivande i förväg, vilket samtycke ska vara efter vårt eget gottfinnande och utan förpliktelser; varje sådan överlåtelse eller överföring ska vara ogiltigt. Vi är fria att överlåta någon av dess rättigheter eller skyldigheter enligt detta, helt eller delvis, till tredje part som en del av försäljningen av alla eller i stort sett alla dess tillgångar eller aktier eller som en del av en fusion.

Ändringar och tillägg
Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal eller dess villkor relaterade till webbplatsen och tjänsterna när som helst efter vårt gottfinnande. När vi gör det kommer vi att lägga upp ett meddelande på hemsidans huvudsida, skicka ett e-postmeddelande för att meddela dig. Vi kan även meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel genom kontaktinformationen du har angett.

En uppdaterad version av detta avtal kommer att träda i kraft omedelbart efter publiceringen av det reviderade avtalet om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av det reviderade avtalet (eller sådan annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar.

Godkännande av dessa villkor
Du bekräftar att du har läst detta avtal och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss
Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående detta avtal uppmanar vi dig att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan:

info@luceoluceo.com

Företagsinformation

Namn: Superluceo AB
Adress: Torsvikssvägen 16, 181 34 Lidingö

E-post: Info@luceoluceo.com
Telefon: +46 70 755 99 82

Företagsregisternummer: 559320-2178

Uppdaterad 29 oktober 2021

Secrets to Radiant Skin

Att skapa lyster

En hälsosam hudbarriär är avgörande för att bibehålla optimala fuktnivåer och förhindra fuktförlust, vilket är avgörande för en strålande hy. Kolla...

Läs mer